Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Szczegóły oferty pracy

Powrót do ofert pracy

stanowisko ds. ochrony środowiska w Referacie Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża

Symbol oferty
OAD.2110.2.2019
Jednostka ogłaszająca
Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 24-220 Niedrzwica Duża
Data ogłoszenia
2019-02-15
Termin składania dokumentów
2019-03-01
Wymagane wykształcenie

a)    wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku: wyższe w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym oraz staż pracy minimum 1 rok;

( preferowane wykształcenie wyższe o kierunkach: ochrona środowiska, rolnictwo lub pokrewne);

Wymagania związane ze stanowiskiem

1.    Wymagania niezbędne:

a)    posiadanie obywatelstwa polskiego;

b)   pełna zdolność do czynności prawnych;

c)    korzystanie z pełni praw publicznych;

d)   brak prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

f)    nieposzlakowana opinia;

g)   znajomość przepisów prawa ochrony środowiska, prawa geologicznego i górniczego, prawa wodnego, ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o odpadach, o lasach oraz kodeksu postępowania administracyjnego;

h)   umiejętność interpretacji przepisów prawa,

i)     prawo jazdy kat. B;

j)     umiejętność biegłej obsługi komputera oraz biegła znajomość pakietu MS Office.

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji samorządowej;

b)   ukończenie służby przygotowawczej urzędnika samorządowego;

c)    zdolność do analitycznego myślenia, samodzielność, rzetelność, dokładność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, zdolności organizacyjne, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Zakres obowiązków

Osoba zatrudniona na stanowisku ds. ochrony środowiska w Referacie Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża będzie w szczególności realizowała zadania:

 

 1. kompleksowe prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody,
 2. prowadzenie postępowań związanych z zezwoleniem na usunięcie drzew i krzewów oraz przyjmowanie zgłoszeń na usuniecie drzew,
 3. wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 4. udzielanie zezwoleń na wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości ciekłych,
 5. prowadzenie rejestru dot. ilości i miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska,
 6. realizacja gminnego programu ochrony środowiska,
 7. przygotowywanie projektów uzgodnień i opinii przewidzianych przepisami prawa geologicznego i górniczego,
 8. wykonywanie zadań dotyczących utrzymania terenów zieleni gminnej w zakresie nadzoru nad wycinką drzew, wykonywaniem nasadzeń oraz ich  pielęgnacją,
 9. wykonywanie i koordynowanie zadań gminy wynikających z ustawy o ochronie zwierzat,
 10. prowadzenie spraw związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu,
 11. współpraca w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska z innymi organami,
 12. popularyzacja wśród społeczności lokalnej zagadnień związanych z ochroną środowiska,
 13. przygotowywanie dokumentacji środowiskowej związanej z wnioskowaniem zadań ze środków zewnętrznych,
 14. sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska,
 15. prowadzenie baz i wykazów z zakresu ochrony środowiska.
Wymagane dokumenty

a)    list motywacyjny;

b)   życiorys zawodowy (CV);

List motywacyjny i życiorys zawodowy (CV) należy opatrzyć własnoręcznymi podpisami, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem;

c)    kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;

d)   oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

e)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

f)    oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g)   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

h)   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie oraz braku przeciwwskazań do pracy przy komputerze w wymiarze ponad 4 godzin na dobę;

i)     oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

j)     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany staż pracy. Zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy oraz okresy zatrudnienia występujące przed wejściem w życie przepisów nakazujących wydawanie świadectw pracy.

Dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

dodatkowe:

a)    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

Warunki pracy

a)    wymiar czasu pracy: 1 etat,

b)   praca przy komputerze o charakterze administracyjno-biurowym,

c)    praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

d)   zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub pocztą na adres urzędu w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze w Referacie Usług Komunalnych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Niedrzwica Duża” w terminie do dnia 01.03.2019 roku do godz. 1530 w kancelarii Urzędu Gminy Niedrzwica Duża (decyduje data wpływu do kancelarii urzędu). Osoby spełniające wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie o dalszym etapie naboru.

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl oraz na tablicy informacyjnej urzędu.

 

Wójt zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części.

Uwagi

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).


Wybrany kandydat
Joanna Oleszek

Joanna Oleszek

Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Mariusz Jaworski
Dodano do BIP dnia 15-02-2019 14:34:07